Prodej nemovitosti v nedobrovolné dražbě

Vše o dražbách

DRAŽEBNÍ POJMY

Centrální adresa - jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb. 
Dobrovolná dražba - dražba prováděná na návrh vlastníka.
Dražba - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.

Dražební jistota - zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě.
Dražební vyhláška - dokument, kterým dražebník vyhlásí konání dražby a do níž uvede všechny zákonem stanovené skutečnosti.
Dražebník - osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.
Licitátor - fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.
Minimální příhoz - částka stanovená dražebníkem, o kterou účastník minimálně zvýší nejnižší podání.
Náklady dražby - odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby; mezi náklady účelně vynaložené dražebníkem patří i přiměřené náklady na zabezpečení informovanosti o dražbě, včetně informací v tisku, a náklady na uveřejnění dražební vyhlášky způsobem v místě obvyklým, jakož i náklady vynaložené dražebníkem na zvýšení jeho pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu, pokud s ohledem na hodnotu dražené věci bylo nutno sjednat zvýšení pojistného dražebníka o více než 10 % původního pojistného.
Navrhovatel - osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby.
Nedobrovolná dražba - dražba prováděná na návrh dražebního věřitele.
Nejnižší podání - finanční částka, od které se začíná dražit
Opakovaná dražba - další dražba stejného předmětu, který nebyl vydražen v prvním kole.
Oceňování - činnost, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů či práv a podobně, přiřazována určitá peněžní hodnota.
Podání - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou.
Příklep - úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.
Smlouva o provedení dražby - písemný dokument na jehož základě lze provést dražbu, který uzavře Dražebník s Navrhovatelem.
Společná dražba - dražba movitých věcí, u kterých nejnižší podání ani u jednoho předmětu nepřesáhne 1.000.000,-- Kč; vyhotovuje se jedna dražební vyhláška.
Účastník dražby - osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem.
Vydražitel - účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.
Výtěžek dražby - cena dosažená vydražením a její případné příslušenství.
Vyvolání - prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek.
Zahájení dražby - vyvolání, není-li dále stanoveno jinak.
Zástavní právo - slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě, lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.
Zmaření dražby - neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.

 

PODKLADY PRO DRAŽBU

Vážení klienti, rozhodnete-li se využít našich služeb, požádáme Vás o poskytnutí těchto podkladů:

pro účely dražby dobrovolné:

 • listiny prokazující vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • usnesení o prohlášení konkurzu
 • soupis konkurzní podstaty nebo prohlášení, že předmět dražby byl zahrnut do konkurzní podstaty
 • technická a projektová dokumentace
 • manuály, záruční listy
 • revizní zprávy o elektrických zařízeních
 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemena
 • uvést veškerá práva a závazky váznoucí na předmětu dražby

pro účely dražby nedobrovolné:

 • doložení existence splatné pohledávky
 • zástavní smlouva nebo prokázat zadržovací právo
 • vykonatelné soudní rozhodnutí nebo čestné prohlášení ve formě notářského zápisu
 • doklad o upozornění dlužníka o záměru vést na jeho majetek nedobrovolnou dražbu, včetně dokladu o doručení tohoto upozornění
 • listiny prokazující vlastnictví dlužníka nebo zástavce k předmětu dražby
 • technická a projektová dokumentace
 • revizní zprávy
 • manuály, záruční listy
 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • uvést veškerá práva a závazky váznoucí na předmětu dražby

 

​DRAŽEBNÍ ŘÁD:

​Zde máte možnost si zobrazit ​"dražební řád" ve formátu pdf. Stačí na něj kliknout.

 

Tisknout stránku

      © 2017 - dražebník IMEX REALITY s.r.o.
Digitální obchodník